İZMİt anadolu imam-hatip lisesi 2011–2012 ÖĞretim yili mesleki arapçA / arapça dersi
Indir 110.28 Kb.
TitleİZMİt anadolu imam-hatip lisesi 2011–2012 ÖĞretim yili mesleki arapçA / arapça dersi
Date conversion17.05.2013
Size110.28 Kb.
TypeDocuments
See also:
İZMİT ANADOLU İMAM-HATİP LİSESİ

2011–2012 ÖĞRETİM YILI MESLEKİ ARAPÇA / ARAPÇA DERSİ

S E N E B A Ş I Z Ü M R E Ö Ğ R E T M E N L E R İ T O P L A N T I T U T A N A Ğ I D I R
ZÜMRE NO : 1

TARİH : 09.09.2011

DERSİN ADI : Mesleki Arapça / Arapça

TOPLANTI YERİ : Öğretmenler Odası

SAAT : 14.00

KATILANLAR : E.Cihan ÜZÜM, Birol KÖSE, Mehmet Ali BİLGİN, Gülşah GAYGUSUZ, Gamze AVCI, Ayşe

ARSLAN ÇAKMAK, Semra TANIR, Ayşe ERDURAN
GÜNDEM MADDELERİ:

1-Açılış ve Yoklama. Zümre başkanı ve yazmanın seçilmesi.

2- Zümrenin stratejik plan yaklaşımı:

 1. Zümrenin misyonu

 2. Zümrenin vizyonu

 3. Zümrenin değerleri

 4. Zümrenin hedefleri

3-Türk Milli Eğitimi’nin Temel Kanunu, Amaç ve İlkeleri.

4- Arapça Dersinin Genel Amaçları Ve Öğrenci Kazanımları

5- Sınıf Geçme Yönetmeliği, Ödev Yönergesi, yıllık ve ders planlarının hazırlanması ile ilgili yönetmeliklerin okunması (2551, 2575, 2300 STD)

6-Atatürk İlke ve İnkılâpları.

7-Yabancı dil öğretim ilke ve metotları

8-Yeni mesleki Arapça / Arapça dersi müfredatının görüşülmesi.

9-İmam-Hatip Liseleri arasında düzenlenen Arapça bilgi ve etkinlik yarışmaları koordinatör öğretmenlerinin seçimi

10-Yıllık ve günlük planlar.

11-Ölçme ve değerlendirme esasları ve sınavlar.

12-Ödev Konuları ve değerlendirme esasları

13-Öğrenci başarısının artırılması için yapılabilecekler.

14-Diğer zümre öğretmenleriyle yapılacak işbirliği.

15-Sınıf zümre başkanlarının seçimi ve görevleri

16-Çalışma Takvimi.

17-Dilek ve temenniler ve Kapanış
GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ:

Mesleki Arapça Dersi Öğretmenleri yukarıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 09.09.2011 tarihinde saat 14.00’da zümre başkanı E.Cihan ÜZÜM başkanlığında Öğretmenler Odası’nda toplandı. Zümre başkanı E.Cihan ÜZÜM toplantının yeni eğitim ve öğretim yılı için hayırlı olması temennisiyle toplantıya başladı. Eğitim Bölgesinde alınan kararların zümreye yansıtılması, ortak sınavların gündeme alınması ve tarihlerinin belirlenmesi, ölçme ve değerlendirme esaslarının tespit edilmesi, zümrelerde kanun ve yönetmeliklere aykırı karar alınmaması ve Atatürkçülük ile ilgili konuların gündeme alınması hususlarına dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

1 – Açılış ve Yoklama, Zümre Başkanı ve Yazmanın belirlenmesi

Yoklama yapıldı. Katılanlar yukarıda belirtildi. Zümre başkanı olarak yeniden E.Cihan ÜZÜM seçildi. Yazman olarak Gülşah GAYGUSUZ seçildi.
2- Zümrenin stratejik plan yaklaşımı:

a-zümrenin misyonu

Öğrencilerde Arapça dersine karşı olumlu tutum geliştirmek, Arapçayı sevdirmek. Arapça bilgi düzeyini geliştirmek ve tüm öğrencilerinin Arapçayı gerek öğrenimleri süresince gerekse mezun olduktan sonra da gündemde tutmalarına katkıda bulunmak ve hayatın her anında yabancı dilin önemini hissetmelerini sağlamak Ayrıca Üniversitelerin ilgili bölümlerinde gerekli olacak Arapça bilgisini öğrencilere kazandırmaktır
b-zümrenin vizyonu

Öğrencilerimizi çağdaş, girişimci, kendine güvenen, takım ruhuna sahip, Yabancı dil öğrenmenin gereğine inanmış ve Arapça öğrenmeye ve kullanmaya istekli bireyler olarak yetiştirmek.
c-zümrenin değerleri

 • Takım ruhu içinde çalışırız.

 • Sorumlulukları paylaşırız ve birbirimize destek oluruz.

 • Öğrencilerimizi milletimizin geleceğinin teminatı olan çok değerli saygın insanlar olarak görürüz ve öyle davranırız.

 • Öğrencilerimizin beden, zihin, ahlak, ruh ve duygu bakımlarından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş, bu kişiliğe ve karaktere, hür ve bilimsel düşünme gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip, insan haklarına saygılı, kişilik ve teşebbüse değer veren, topluma karşı sorumluluk duyan; yapıcı, yaratıcı ve verimli kişiler olarak yetişmesi gerektiğine inanıyoruz.

 • Eğitim teknolojilerini ve yöntemlerini takip eder, yararlı görüldüğü takdirde hedeflerimizi gerçekleştirmek için kullanırız.


d-zümrenin hedefleri

 • Öğrencilerde Arap Diline karşı olumlu tutum geliştirebilme.

 1. Arapçaya yönelik tutum ölçeği” 9. sınıflarda uygulanacak. (Ek-1)

 2. Sonuçlar değerlendirilerek, Arapçaya karşı olumsuz duyguları olan öğrenciler tespit edilecek, bire-bir görüşmeler yapılarak bu dersin kazanımları hakkında öğrenciler bilgilendirilecek.

 3. “Arapçaya yönelik tutum ölçeği” testi sene sonunda tekrar uygulanarak sonuçlar karşılaştırılıp, uygulamadaki başarı değerlendirilecek.

 • Arapçayı sevdirebilme.

 1. Öğrencilere her fırsatta bir yabancı dil bilmenin faydaları ve Arapça öğrenmenin amaçları açıklanarak, bu dersteki başarının genel yaşam başarısına etkileri vurgulanacak.

 2. Öğrenci tanıma ve beklenti anketi “uygulanarak, sınıflara uygun ders işleme yöntemleri belirlenecek. (Ek-2)

 3. Sene sonunda “Öğretmen davranışları değerlendirme ölçeği” uygulanacak, sonuçlara göre öğretmen, davranışları üzerinde öz-değerlendirme yapacaktır. (Ek-3)

 • Arap coğrafyasını ve kültürünü öğrencilere tanıtabilme.

 • Eğitim teknolojilerini dersin amaçları doğrultusunda kullanabilme.(Altyapı oluşturulabilirse)

 • Arapça dersinin genel amaçlarına katkı sağlayan etkinlikler oluşturabilme.

 1. Okul Aile Birliği ve Okul idaresiyle görüşülerek önceki senelerde düzenlenen Arapça yarışmaları gibi yarışmalar düzenlemek

 2. Arapça yarışmaları konusunda öğrenciler bilinçlendirilecek.

 3. Yabancı dil Arapça kulübü ile işbirliği yapılarak, panolar hazırlanacak

 4. Okul Arapça Yarışmaları takımının seçmelerine katılımın geniş olması için öğrenciler teşvik edilecek.


3- Türk Milli Eğitimi’nin Genel Amacı

1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’nun Genel Amaçları ve Temel İlkeleri,Okulun Kuruluş Amacı ve İlgili Dersin Programında Belirtilen Amaç ve Açıklamalar (1788s. TD;1739s METK;T:C: ANAYASASI) zümre başkanı E.Cihan ÜZÜM tarafından okundu. Türk Milli Eğitimi’nin genel amacının “Türk Milli Eğitimi’nin genel amacı, Türk Milleti’nin bütün fertlerini; Atatürk İnkılâp ve İlkeleri‘ne ve Anayasada ifadesini bulan Atatürk Milliyetçiliğine bağlı; Türk Milleti’nin milli, ahlâki, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren; ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan insan haklarına ve Anayasanın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getirmiş yurttaşlar olarak yetiştirmek;
4- Arapça Dersinin Genel Amaçları Ve Öğrenci Kazanımları

Genel Amaçlar:

Programı başarıyla tamamlayan bir öğrenci;

1. Okunan Arapça bir metni ve normal hızdaki bir Arapça konuşmayı anlar, yazım konusunda kusurları en aza indirmiş olur,

2. Anlaşılır bir mahiyette Arapça konuşur,

3. Arapça bir metni sesli veya sessiz okuduğunda doğru olarak anlar,

4. Duygu ve düşüncelerini yazıyla doğru olarak ifade eder,

5. Mesleki metinleri doğru olarak okur ve anlar,

6. Sözlü ve yazılı yayınları izler,

7. Arap dünyasının kültür varlıklarının farkında olur ve farklılıkları hoşgörü ile karşılar,

8. Arapça iletişim kurmaya istekli olur ve özen gösterir,

9. Arapça öğrenmeye kararlı olur,

10. Arapça öğrenmekten zevk alır
9. Sınıf Öğrenci Kazanımları

Dinleme-Anlama

1. Arapçanın seslerini duyduğunda fark eder,

2. Arapçada bulunan farklı sesleri tanır,

3. Günlük iletişimde kullanılan kelimelerin anlamını bilir,

4. Basit cümlelerden oluşan bir metin veya diyalogu dinlediğinde doğru olarak anlar,

5. Günlük yaşantıyla ilgili, basit cümlelerden oluşan bir metin veya diyalogdaki bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder.

Konuşma

1. Arapçanın seslerini telaffuz eder,

2. Günlük konuşmalardaki vurgu ve tonlamaları anlar ve uygular,

3. Duygu, düşünce ve kazanımlarını basit cümlelerle normal hızda düzgün bir telaffuzla sözlü olarak ifade eder,

4. Arapça iletişim kurmaya özen gösterir.

Okuma

1. Arap alfabesini okumayı öğrenir,

2. Basit cümlelerden oluşan bir metin veya diyalogu okur,

3. Basit cümlelerden oluşan bir metin veya diyalogu sesli veya sessiz okuduğunda doğru olarak anlar.

Yazma

1. Arap harflerinin yazım kurallarını öğrenir ve uygular,

2. Günlük yaşantıyı basit cümlelerle yazılı olarak ifade eder.

Dilbilgisi

1. Başlangıç düzeyindeki dil yapılarını bilir.
10. Sınıf Öğrenci Kazanımları

Dinleme-Anlama

1. Basit ve bileşik cümlelerden oluşan bir metin veya diyalogu dinlediğinde doğru olarak anlar,

2. Günlük yaşantıyla ilgili, basit ve bileşik cümlelerden oluşan bir metin veya diyalogdaki bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder.

Konuşma

1. Duygu, düşünce ve kazanımlarını basit ve bileşik cümlelerle normal hızda düzgün bir telaffuzla sözlü olarak ifade eder,

2. Günlük konuşmalardaki vurgu ve tonlamaları anlar ve uygular,

3. Günlük iletişimde kullanılan basit cümleleri değişik anlatım biçimlerine dönüştürür,

4. Arapça iletişim kurmaya özen gösterir.

Okuma

1. Basit ve bileşik cümlelerden oluşan bir metin veya diyalogu sesli veya sessiz okuduğunda doğru olarak anlar.

Yazma

1. Günlük yaşantıyı basit ve bileşik cümlelerle yazılı olarak ifade eder.

Dilbilgisi

1. Seviyesine uygun dil yapılarını bilir
11. Sınıf Öğrenci Kazanımları

Dinleme-Anlama

1. Genellikle bileşik cümlelerden oluşan bir metin veya diyalogda geçen kelimelerin anlamlarını bilir,

2. Günlük yaşantıyla ilgili bileşik cümlelerden oluşan bir metin veya diyalogdaki bilmediği kelime ve deyimlerin anlamlarını tahmin eder,

3. Seviyesine uygun bileşik cümlelerden oluşan bir metni veya diyalogu dinlediğinde anlar,

4. Arapça sözlü yayınları izlemeye istekli olur.
Konuşma

1. Verilen bir duruma uygun olarak genellikle bileşik cümleler kurarak, normal hızla ve düzgün bir telaffuzla konuşur,

2. Duygu ve düşüncelerini çeşitli şekillerde (hikâye, tasvir, tanımlama, tartışma vb.) sözlü ifade eder,

3. Arapçadan Türkçeye, Türkçeden Arapçaya seviyesine uygun sözlü çeviri yapar,

4. Arapça sözlü iletişim kurmaya özen gösterir.
Okuma

1. Basit ve bileşik cümlelerden oluşan bir metin veya diyalogu okuduğunda anlar,

2. Basit ve bileşik cümlelerden oluşan mesleki bir metin veya diyalogu okuduğunda anlar,

3. Öğrendiği ayet, hadis ve duaları doğru olarak okur,

4. Arapça yazılı yayınları izlemeye istekli olur.
Yazma

1. Dinlediği bir metin veya diyalogu doğru olarak yazar,

2. Duygu ve düşüncelerini çeşitli şekillerde (hikâye, tasvir, tanımlama, tartışma vb.) yazılı ifade eder,

3. Arapçadan Türkçeye, Türkçeden Arapçaya seviyesine uygun yazılı çeviri yapar,

4. Arapça yazılı iletişim kurmaya özen gösterir,

5. Öğrendiği ayet, hadis ve duaları doğru olarak yazar.
Dilbilgisi

1. Programda verilen dil bilgisi kurallarını öğrenir ve uygular.
12. Sınıf Öğrenci Kazanımları
Dinleme-Anlama

1. Genellikle bileşik cümlelerden oluşan bir metin veya diyalogda geçen kelimelerin anlamlarını bilir,

2. Günlük yaşantıyla ilgili bileşik cümlelerden oluşan bir metin veya diyalogdaki bilmediği kelime ve deyimlerin anlamlarını tahmin eder,

3. Seviyesine uygun bileşik cümlelerden oluşan bir metni veya diyalogu dinlediğinde anlar,

4. Arapça sözlü yayınları izlemeye istekli olur.

Konuşma

1. Verilen bir duruma uygun olarak genellikle bileşik cümleler kurarak, normal hızla ve düzgün bir telaffuzla konuşur,

2. Duygu ve düşüncelerini çeşitli şekillerde (hikâye, tasvir, tanımlama, tartışma vb.) sözlü ifade eder,

3. Arapçadan Türkçeye, Türkçeden Arapçaya seviyesine uygun sözlü çeviri yapar,

4. Arapça sözlü iletişim kurmaya özen gösterir.

Okuma

1. Basit ve bileşik cümlelerden oluşan bir metin veya diyalogu okuduğunda anlar,

2. Basit ve bileşik cümlelerden oluşan mesleki bir metin veya diyalogu okuduğunda anlar,

3. Öğrendiği ayet, hadis ve duaları doğru olarak okur,

4. Arapça yazılı yayınları izlemeye istekli olur.

Yazma

1. Dinlediği bir metin veya diyalogu doğru olarak yazar,

2. Duygu ve düşüncelerini çeşitli şekillerde (hikâye, tasvir, tanımlama, tartışma vb.) yazılı ifade eder,

3. Arapçadan Türkçeye, Türkçeden Arapçaya seviyesine uygun yazılı çeviri yapar,

4. Arapça yazılı iletişim kurmaya özen gösterir,

5. Öğrendiği ayet, hadis ve duaları doğru olarak yazar.
Dilbilgisi:

 1. Programda verilen dil bilgisi kurallarını öğrenir ve uygular.


5- Sınıf Geçme Yönetmeliği, Ödev Yönergesi, yıllık ve ders planlarının hazırlanması ile ilgili yönetmeliklerin okunması (2551, 2575, 2300 STD)

Sınıf geçme, ödev yönergesi, yıllık ve ders planların hazırlanması ile ilgili 2551–1575–2300 STD okundu. Ekim ayı sonunda verilen ödev konularının takip edilerek öğrencilere hazırlatılmasına ve 2. dönem nisan ayı ortasında da toplanmasına karar verildi.

31 TEMMUZ 2009 TARİH VE  27305 Sayılı MEB. İmam-Hatip Liseleri Yönetmeliği ve 31 TEMMUZ 2009 Tarih ve 27305 Sayılı MEB  Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği İncelendi

6-Atatürk İlke ve İnkılâpları:

 1. Atatürk İlke ve İnkılâplarının öğretim yönergesi 2104, 2488 Sayılı Tebliğler Dergilerinden okundu. Bu İlke ve İnkılâpların bütün derslerde işlenmesi, öğrencilerin bilinçlendirilmesi ve yıllık plânlarda, bu konulara yer verilmesi üzerinde duruldu. Birol KÖSE, Atatürk’ün dinler ve özellikle İslâm Dini hakkındaki görüşlerinin araştırılarak öğrencilere aktarılmasının, ülkemizin geleceği açısından faydalı olacağını hatırlatarak, öğretmen arkadaşların bu konuya azami özen göstermelerini istedi. Gülşah GAYGUSUZ, bu konuda, Zümre Öğretmenleriyle görüşerek, daha sağlıklı bilgilerin öğrencilere aktarılmasının uygun olacağını ifade etti. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda Atatürk’ün Cumhuriyetçilik ilkesinin açıklanması, 10 Kasım Atatürk’ü anma haftasında Atatürk’ün fikir hayatının açıklanması, 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramında Atatürkçü düşüncede egemenliğin önemi ve çocuk sevgisi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramında Atatürk’ün gençliğe hitabesinin açıklanması ve öğrencilere benimsetilmesine çalışmalıyız dedi.

Sınıf geçme, ödev yönergesi, yıllık ve ders planların hazırlanması ile ilgili 2551–1575–2300 STD okundu. Ekim ayı sonunda verilen ödev konularının takip edilerek öğrencilere hazırlatılmasına ve 2. dönem nisan ayı ortasında da toplanmasına karar verildi.

31 TEMMUZ 2009 TARİH VE  27305 Sayılı MEB. İmam-Hatip Liseleri Yönetmeliği ve 31 TEMMUZ 2009 Tarih ve 27305 Sayılı MEB  Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği İncelendi.
7-Yabancı Dil Öğretim İlkeleri (uygulama çalışmaları) :

Dil, dört temel beceri olarak kabul edilen dinleme-anlama, konuşma, okuma ve yazma becerilerinin işlevsel bütünlüğünden oluşmaktadır. Bu işlevsel bütünlüğü göz önünde bulunduran yabancı dil öğretim ilkeleri şunlardır:

1. Öğretim etkinliklerini önceden planlama,

2. Basitten karmaşığa doğru öğretme,

3. Görsel ve işitsel araçları kullanma,

4. Anadili gerekli durumlarda kullanma,

5. Verilen bilgilerin günlük yaşama aktarılmasını sağlama,

6. Öğrencilerin derse daha etkin katılmalarını sağlama,

7. Bireysel farklılıkları dikkate alma,

8. Öğrencilerin motivasyonunun sağlanması,

9. Öğrenilen dilin seslerinin en iyi şekilde telaffuzunun öğretilmesi,

10. Öğrencilerin temel cümle kalıplarını öğrenmesinin ve ezberlenmesinin sağlanması,

11. Öğrencilerin sınıfta aktif olmalarının sağlanması,

12. Öğrencilere ödev vererek öğrendiklerinin kalıcı olmasının sağlanması,

13. Zümre içi otokontrol sistemi uygulanması

Yabancı Dil Öğretim Teknikleri:

Yöntem ve Teknikler konusunda; Emin Cihan ÜZÜM, öğretmen derste Arapça iletişim kurmaya özen göstermeli, gerekmedikçe Türkçe konuşmamalıdır Gramer dil öğretiminde amaç değil araçtır dedi. Derste öğrencilerin Arapçayı daha çok duymaları ve kullanmalarının sağlanmasına ve Türkçeyi gerekli durumlarda kullanmaya; Öğrenilen dilin seslerinin en iyi şekilde telaffuzunun öğretilmesine; Yabancı dil öğretim yöntemlerinden seçmeci yöntemin kullanılmasına; Derslerde konuların özelliklerine göre gösteri, soru-cevap, drama ve rol yapma, benzetim, ikili veya çoklu grup çalışmaları gibi tekniklerden faydalanılmasına; Konuların Basitten karmaşığa doğru öğretmesine; Görsel ve işitsel araçlardan azami ölçüde kullanılması gerektiğini söyledi

Yazı tahtası, resimler, fotoğraflar, gazete-dergiler, projeksiyon-bilgisayar- ses kasetleri hikaye kitapları, alıştırma kitapları gibi görsel, işitsel ve basılı materyallerden faydalanılmasına karar verildi.
Yabancı dil öğretim teknikleri, yabancı dil dersinin bir bölümünde uygulanan etkinlik veya yakın bir amacı gerçekleştirmek için sınıfta yapılan belli bir uygulama olarak tanımlanır. Yabancı dil öğretim metotları çeşitli dil teorilerinden biçimlenen değişik tasarımlar olarak kabul edildiğine göre, teknikler de bu tasarımları somutlaştıran teyp, bilgisayar, radyo, TV, vcd, vb. araçların kullanımı ile; güzel sanatlar, tiyatro, piyes, müzik, vb. çeşitli uygulama ve etkinlikler yardımıyla yabancı dil öğretimini gerçekleştirme işlemidir.

Yabancı dil öğretiminde kullanılan yaygın teknikler şunlardır:

1. Gösteri: İzleyici grubun önünde bir işin nasıl yapılacağını göstermek ya da genel ilkeleri açıklamak için başvurulan bir tekniktir.

2. Soru-Cevap Tekniği: Sınıf içi uygulamalarda en yaygın bir şekilde kullanılan tekniktir. Bu teknik, öğrencilere düşünme ve konuşma alışkanlıklarını kazandırma bakımından oldukça önemlidir ve her dersin öğretiminde kullanılır.

3. Drama ve Rol Yapma: Rol yapma, öğrencinin kendi duygu ve düşüncelerini başka bir kişiliğe girerek ifade etmesini sağlayan bir öğretme tekniğidir. Drama, öğrencilerin hangi durumlarda nasıl davranmaları gerektiğini yaşayarak öğrenmeleridir.

4. Benzetim: Öğrencilerin sınıf içinde bir olayı gerçekmiş gibi ele alıp üzerinde eğitici çalışma yapmalarına olanak sağlayan bir öğretim tekniğidir.

5. İkili ve Grup Çalışmaları: Sınıftaki öğrenci sayısına göre en az iki ve en çok sekiz ile on kişinin bir araya gelerek aynı konu üzerine ortak amaçlarla yaptıkları çalışmaya grup çalışması denir.

6. Eğitsel Oyunlar: Öğrenilen bilgilerin pekiştirilmesini ve daha rahat bir ortamda tekrar edilmesini sağlayan etkinliklerdir.

E.Cihan ÜZÜM: Derslerde Arapça konuşmaya yönelik çalışmalara daha fazla yer verelim dedi.

Birol KÖSE: 9.sınıflar için dilbilgisi kurallarını az ve örnek cümleler içerisinde kullanmalıyız ve öğrenciler gramer kurallarını böyle kavramalı dedi.

Anadolu kısmında sınıflara göre başarı oranının yılsonu itibari ile düz sınıflara oranla daha fazla başarı kaydettiği tespit edilmiştir. Düz bölümlerde görev alan arkadaşların eksik yönler araştırılarak bu yönlerde sınıflar bazında öğrencilerin takviye edilmesi gerektiği tüm zümre öğretmenlerince vurgulandı.
8-Okutulacak ders kitaplarının yeniden görüşülmesi.

Zümre başkanı Emin Cihan ÜZÜM 2011 / 2012 öğretim yılı itibariyle Mesleki Arapça dersi müfredatı değişmiş olup, 2011/2012 Eğitim Öğretim yılından itibaren bu yeni müfredatın uygulanacağını söyledi. Yeni hazırlanan Mesleki Arapça dersi müfredatında 9/10/11/12 sınıfların bazı konuları müfredattan çıkartılmış, bazılarının ise sınıf bazında yerleri değiştirilmiştir. Buna göre:
9. Sınıf müfredat konuları: Sesler ve Harfler, Selamlaşma ve Tanışma, Aile ve Ev, Alışveriş, Günlük Hayat, Öğünler, Tatil, Hobiler, İnsanlar ve Mekanlar olmak üzere 9 üniteden meydana gelmektedir. Eski müfredatla bazı ünitelerin birleştirilmesi (1. ile 2. ünite, 6. ile 7. ünite) ve bazı ünitelerin çıkarılması ( 12. ünite) suretiyle örtüşmektedir.

10. Sınıf müfredat konuları: Örnek Şahsiyetler, Aile ve Alışveriş(3.-4. ünite), Öğrencinin Hayatı(2.ünite), Öğünler(8.ünite), Tatil(10.ünite), Ulaşım Araçları(12.ünite), İletişim Araçları (14.ünite), Bayramlar(16.ünite), İslamda İbadetler(19.ünite), Hz. Muhammed(Sav) Hayatı(20.ünite) olmak üzere 10 üniteden meydana gelmektedir. Eski müfredatın bazı üniteleri birleştirildiği zaman yeni müfradat ile örtüşmektedir bunlar ünitelerin yanında parantez içinde verilmiştir. Yalnız Örnek Şahsiyetler ünitesi ile ilgili metin bulunmamaktadır. Örnek Şahsiyetlerle ilgili metinler diğer yazılı kaynaklardan temin edilerek işlenecektir. Başka kaynaklardan temin edilen okuma parçalarında, ilgili ünitedeki dilbilgisi konularını içerip içermediği dikkate alınmayacak, bu üniteleri kapsayan dilbilgisi konuları metinden bağımsız olarak işlenecektir. Eski müfredatın 1,5,6,7,9,11,15,17,18. ünitelerinin gramer konuları yeni müfredatla örtüşmekte olup bunlar sadece dilbilgisi açısından işlenecektir.

11.Sınıf müfredat konuları: İslam’ın Şartları, Vücudumuz, Kur’an-ı Kerim, Doğruluk ve Güvenirlik, Türk Mutfağı, Hz. Peygamberin a.s Sünneti, İnsanlar Arası İlişkiler, Dua, Çevre Kirliliği, Sahabe, Örnek Şahsiyetler, Trafik, Doğal Afetler, Peygamberler olmak üzere 14 üniteden meydana gelmektedir. Eski müfredatta bulunmayan Vücudumuz, Doğruluk ve Güvenirlilik, Türk Mutfağı, Dua, Örnek Şahsiyetler ile ilgili metinler başka kaynaklardan temin edilerek işlenecektir. Başka kaynaklardan temin edilen okuma parçalarında, ilgili ünitedeki dilbilgisi konularını içerip içermediği dikkate alınmayacak, bu üniteleri kapsayan dilbilgisi konuları metinden bağımsız olarak işlenecektir.

Beş isim dilbilgisi gramer kitaplarından, Meful mutlak ve Meful lieclih konusu 12. sınıf kitabında(9.ünitede) ele alınmış olup öğrencilere buradan fotokopi edilerek ve gramer kitaplarından faydalanılarak işlenecektir.

12.Sınıf müfredat konuları: İslam’da Temizlik, Fıkralar, Savaş ve Barış, Tarihi Şahsiyetler, Şirk ve İman, Yardımlaşma, Sokakta Yaşayan Çocuklar, İnsan Hakları, Anne-Baba Sevgisi, Birleşmiş Milletler, Abdest, Tövbe, İslam’da Ahlak, Kötü Alışkanlıklar olmak üzere 14 üniteden oluşmaktadır.

Eski müfredatta bulunmayan İslam’da Temizlik, Fıkralar, Tarihi Şahsiyetler, Yardımlaşma, Anne-Baba Sevgisi, Abdest, Tövbe ile ilgili metinler başka kaynaklardan temin edilerek işlenecektir. Başka kaynaklardan temin edilen okuma parçalarında, ilgili ünitedeki dilbilgisi konularını içerip içermediği dikkate alınmayacak, bu üniteleri kapsayan dilbilgisi konuları metinden bağımsız olarak işlenecektir
12. sınıf müfredatına ilave edilen Lazım ve Müteaddi Fiil, Şart Edatları dilbilgisi konuları 11.Sınıf kitabında (16.ve17. Ünitede) ele alınmış olup öğrencilere buradan fotokopi edilerek ve gramer kitaplarından faydalanılarak işlenecektir.
Mesleki Arapça haftalık ders saati çizelgesi şu şekildedir. İmam-Hatip Lisesi düz bölümde 9/10/11/12. sınıflarda haftada 5’er saat, Anadolu bölümünde ise 9/10/11. sınıflarda 4’er saat, 12. sınıflarda ise 5’er saattir. 2011/2012 Eğitim Öğretim yılında MEB yayınlarının Arapça Ders Kitapları okutulacaktır. Yardımcı araç gereç, materyal olarak Arapça Seçme Hikayeler Kitabı, Arapça Seçme Fıkralar Kitabı, Arapça dergi ve gazeteler, ses cdleri, çizgi filmler, Arapça dilbilgisi, sarf nahiv kitapları, Arapça Ders Çalışma Defteri ve Arapça sözlüklerden faydalanılacaktır.
9-İmam-Hatip Liseleri arasında düzenlenen Arapça bilgi ve etkinlik yarışmaları koordinatör öğretmenlerinin seçimi
Bilgi yarışması sorumlu öğretmeni Emin Cihan ÜZÜM, Ayşe ARSLAN; Hitabet Mehmet Ali BİLGİN, Emin Cihan ÜZÜM, Şiir; Birol KÖSE, Emin Cihan ÜZÜM: Tiyatro; Gülşah GAYGUSUZ, Gamze AVCI, olarak belirlendi. Musiki yarışmasında ise Kadir DALCA ve saz ekibinden yararlanılmasına karar verildi.
10- Yıllık ve Günlük Ders Planları

Zümre başkanı E.Cihan ÜZÜM yıllık planların 2551 sayılı tebliğler dergisine göre yapılmasını 2104 sayılı Tebliğler Dergisinde yayımlanan Atatürk İnkılâp ve İlkelerinin Öğretim Esasları Yönergesi ile 2488 sayılı Tebliğler Dergisinde yayımlanan Atatürkçülükle ilgili konuların derslerde işlenmesini içeren kararların göz önünde bulundurulmasını söyledi.

Yıllık planların Sınıf zümre başkanlarının sorumluluğunda hazırlanmasına karar verildi. Zümre başkanı E.Cihan ÜZÜM günlük planlar yapılırken dikkat edilecek hususları tekraren şu şekilde belirtti:

- 2551 sayılı Tebliğler Dergisinde yayımlanan Eğitim ve Öğretim Çalışmalarının Planlı Yürütülmesine İlişkin Yönerge bağlamında,

- Planın hazırlanmasında okul ve çevre şartları ile öğrenci hazır bulunuşluklarının dikkate alınması,

- Eğitim programında ve nitelendirilmiş yıllık planda gösterilen konu, kazanım, hedef ve davranışlara yer verilmesi,

- Konuya ilişkin tartışma soruları, proje ve ödevleri

- Uygulama çalışmalarını,

- Ders araç-gereç ve kaynaklarını,

- İşlenecek konuya ilişkin öğretim metot ve teknikleri,

- Öğrenme-öğretme sürecini değerlendirmeye yönelik ölçme etkinliklerini,

kapsama yönünde kararların alınması durumu dikkate alınmalıdır.

-Mahalli ve Milli bayramlara yer verilmesi ve Atatürkçülük konularının yeri geldiğinde yansıtılması gerektiği vurgulanmıştır.

Ayrıca zümre başkanı E.Cihan ÜZÜM, 30/08/2003 tarihli ve 226 sayılı MEB Eğitim ve Öğretim Çalışmalarının Planlı Yürütülmesine ilişkin yönerge doğrultusunda günlük ders planları yerine kılavuz ders kitaplarından yararlanılabileceğini hatırlattı.

11- Ölçme ve Değerlendirme Esasları:

Zümre başkanı E.Cihan ÜZÜM; Her konuyu, üniteyi ve dönem sonunda belirtilen genel ve özel amaçları sınayacak ölçme soruları uygulanmalı her soru belli bir kazanımı ölçmeye yönelik olmalı, sorular, kolaydan zora ve soru türüne göre sıralanmalıdır. Her sınav sonunda ortaya çıkan eksikliklerin giderilmesi için tamamlayıcı etkinliklere yer verilmelidir. Her sınavda, dinleme anlama, kelime bilgisi, yapı bilgisi, okuma ve yazma becerilerini ölçmeye yönelik sorular bulunmalıdır. Dedi.
Buna göre;

9 ve 10. sınıf seviyelerinde 11 ve 12. sınıf seviyelerinde

Arapça-Türkçe çeviri 20 Puan Arapça-Türkçe çeviri 15 Puan

Türkçe-Arapça çeviri 20 Puan Türkçe-Arapça çeviri 15 Puan

Dil Bilgisi 30 Puan Dilbilgisi 40 Puan

Soru-Cevap 15 Puan Soru-Cevap 15 Puan

Kelime Bilgisi 15 Puan Kelime Bilgisi 15 Puan

Toplam 100 Puan Toplam 100 Puan
Olarak sınav sorularının hazırlanmasına karar verildi

Yazılı sınavlardan sonraki ilk derste henüz sonuçlar açıklanmadan yazılı soruların cevaplandırılması, sonuçlar duyurulduktan sonrada ortak hataların tespit edilip aynı hataların tekrar edilmemesi için gerekli tedbirlerin alınmasına karar verildi.

Tüm sınıflarda el ele projesi kapsamında ve Okul Sene başı Öğretmenler Kurulu kararı uyarınca I. Dönem 2. ve 3 yazılı sınavların; II. Dönem ise 1. ve 2. yazılı sınavların ortak yapılacağı Birol KÖSE tarafından söylendi. Buna göre her dönem 3 yazılı sınav uygulanmasına ve 2 sözlü notu verilmesine, yazılı sorularının ve uygulama türünün ara zümrelerde tespit edilmesine karar verildi.
12- Ödev Konuları ve değerlendirme esasları:

2300 sayılı Tebliğler Dergisinde yer alan ödevler ile ilgili esaslar doğrultusunda, öğrencilere verilebilecek ödevler için aşağıdaki özellikler göz önünde bulundurulması hatırlatıldı.

a) Ödev, öğrencinin seviyesine uygun olmalıdır.

b) Çevre şartları göz önünde bulundurulmalıdır.

c) Konular öğrenciyi dil öğrenmeye teşvik etmelidir.

d) Öğrencinin yaratıcılığını geliştirmesini sağlamalıdır.

e) Ödev öğrenciyi araştırmaya yöneltmelidir
Ödevler Kasım ayının ilk haftası verilerek, en geç Nisan ayının ikinci haftası toplanacaktır.

Ödevlerin değerlendirilmesinde göz önünde bulundurulacak hususlar ve takdir edilecek puanlar aşağıdaki şekilde kararlaştırıldı. Öğrencilerin ödevleri bilgisayar çıktısı yerine kendi el yazılarıyla yazmalarına karar verildi.

İçerik ve sunum : 60

Düzen-yazı : 20

Kaynak ve Araştırma : 20
Toplam :100 Puan
ÖDEV KONULARI:

9. sınıf ödev konuları

- soru edatları/- işaret isimleri/- ayrık zamirler/- nisbet yası ve bitişik zamirler/- sayılar/- isim tamlaması/- sıfat tamlaması/- ismit tafdil/- sıra sayıları/- fiil çekimleri (mazi, muzari, emir)/- olumsuzluk edatları/- isim cümleleri/- saatler/- kompozisyon yazma (evin bölümleri, akrabalar, kişi tanıtımı, günlük hayat, hobiler, tatil, )

10. sınıf ödev konuları

- işaret isimleri/- muttasıl ve munfasıl zamirler/- isim cümleleri/- isim ve sıfat tamlamaları/- inne ve benzerleri/- sayılar/- mazi, muzari, emir fiil çekimi/- kane ve benzerleri/- sayılar ve temyizi/- saatler/- muzarinin nasbı/- fiil cümleleri/- mechul fiiller/- zaman ve mekan zarfları/- ismi mevsuller/- ان masdariye/- beş isim/- mişli geçmiş zaman ifadeleri/- kompozisyon (yiyecek ve içecekler, bos zamanı değerlendirme, tatil, insanlar ve mekanlar, ulaşım araçları, sağlık, iletişim araçları, iklim, dini bayramlar, yardımlaşma, milli bayramlar, ibadet, peygamberimizin SAV hayatı)

11. sınıf ödev konuları

- isim cümleleri/- haber çeşitleri/- inne ve benzerleri La Nafiye/- haberin mübtedanın önüne geçmesi/- kane ve benzerleri/- fiil cümleleri/- mef’ulun bihi/- sahih ve illetli fiiller/- mücerred fiiller/- mezid fiiller/- lazım ve müteaddi fiiller/- şart edatları/- kompozisyon (islamın şartları, iş hayatı, kur’an-ı kerim, sorumluluk, çevre, gençlik, hayvanlar alemi, kirlilik, trafik, doğal afetler, sanayi, temizlik)

12.sınıf ödev konuları

1- fiil kalıpları,2- meçhul ve malum fiil,naib-i fail,3-mukarebe,reca ve şuru fiilleri,4-mankus,maksur ve mendud isimler,5-ismi zaman ve mekan,ismi alet ve masdar ismi,6-ismi tasgir,ismi mensub ve sıfatı müşebbehe,7- mebni ve murab isimler,8-mefulu’u mutlak,meful’maafu,meful’li’l ecli,9- gayri munsarif isimler,10-temyiz,11-hal,12-atıf,13-te’kid,14-bedel,15-merfu,mansub ve mecrur isimler. kompozisyon (savaş ve barış,çiftçilik,insan hakları,gazetecilik,enerji,doğruluk,kötü huylar)

Ayrıca tüm sınıflara sınıf seviyesinde hikaye çevirisi verilebileceğine karar verildi.
13-Öğrenci Başarısının Artırılması İçin Yapılabilecekler:

Okulumuzda Arapça derslerinde başarının artması öğretmen arkadaşlarımızın zümre kararlarına uymaları, şevk ve heyecanla görevlerini yapmaları ve gayretli çalışmaları olarak belirtildi

Ayşe ARSLAN ÇAKMAK; Öğrencilerin ders dışında da merak ettikleri konularda öğretmenlerden rahatça yararlanmalarının başarıyı artıracağı vurgulandı. Öğrencileri buna yönlendirmeliyiz dedi.

Semra TANIR, Velilerin toplantılara katılımının sağlanmasının öğrenci başarısını büyük oranda etkileyeceğini ve toplantı dışında da ziyaretlerin gerçekleşmesinin önemini belirtti.

Gülşah GAYGUSUZ; Bireysel ve grup çalışmalarına yer verilmesi, Öğretim yöntem, teknik ve değerlendirme esaslarının yeniden gözden geçirilmesi, yönünde kararların alınması gerektiğini dile getirdi. Birebir ilgilenilmesinin önemini vurguladı.

Ayşe ERDURAN; Ünite sonlarında önemli konuların kısaca tekrarının başarıyı artırmada önemli bir faktör olduğunu vurguladı. Ayrıca yazılı sınav öncesinde durumu zayıf öğrencilere konular bazında kısa tekrar yapılabileceğini belirtti.

Gamze AVCI; Bilhassa 9.Sınıflarda materyallere yönelik eğitim yapılmasının temel kazandırmada etkili bir rolü olduğunu açıkladı.

Emin Cihan ÜZÜM; Okul idaresiyle işbirliği yaparak çevre üniversitelerdeki öğretim görevlilerinin davet edilerek öğrencilerimizin İlahiyat Fakültelerindeki Arapça Eğitimi ve öğrencilerimizin karşılaştıkları sıkıntılar konusunda bilgilendirme sunumları yapmasının sağlanmasının öğrenme motivasyonunu olumlu etkileyeceğini söyledi. Ayrıca öğrencilerimizin Arapça sözlük temin ve kullanma konusunda teşvik edilmesi gerektiğini belirtti.

Mehmet Ali BİLGİN; Arapça soru bankası hazırlayarak öğrencilerimizi ünite bitiminde sınav yaparak öğrenme seviyelerini ölçebiliriz dedi.

Birol KÖSE; Özellikle 9. sınıf öğrencilerine doğru ve güzel yazma alışkanlığı kazandırılması açısından yazma öğretiminin yazma klavuzu kitapları üzerinden öğretilmesinin faydalı olacağını söyledi. Tüm 9. sınıf öğrencilerine öğretim yılı başında Arapça yazı yazma klavuzu fotokopi edilerek dağıtılmasına karar verildi.
14- Sınıf zümre başkanlarının seçimi ve görevleri

Koordinatör öğretmen Birol KÖSE olarak belirlendi. Sınıf zümre başkanlarının her ay düzenli yapacakları ara zümrelerin her ay sonunda Birol KÖSE’ye iletilmesi gerektiği Emin C. ÜZÜM tarafından ifade edildi.

9. sınıf zümre başkanı: Gülşah GAYGUSUZ; 10. sınıf zümre başkanı: Ayşe ARSLAN; 11. sınıf zümre başkanı: Mehmet Ali BİLGİN; 12. sınıf zümre başkanı Gamze AVCI olarak belirlendi.

Zümre başkanlarının her ay, ilgili sınıf seviyelerinde derse giren Arapça öğretmenleriyle ara zümre yapmaları gerektiği, ortak sınav uygulamalarından dolayı yıllık plana uygun hareket etmenin önemli olduğunu, sınav haftalarında sınıf zümre başkanlarının ortak sınav sorularını Sınav tarihinden en az bir hafta önce bilgisayar ortamında Zümre Başkanına ulaştırması gerektiği Emin Cihan ÜZÜM tarafından ifade edildi.

15-Diğer Zümre Öğretmenleriyle İşbirliği:

Kuran-ı Kerim dersi Zümre Öğretmenleriyle Arap Alfabesinin öğretilmesi hususunda; Türk Dili ve Edebiyatı Dersi öğretmenleriyle gramer öğretimi hususunda; İngilizce Dersi öğretmenleriyle dil öğretiminin özellikleri hususunda; Tefsir ve Hadis Dersleri öğretmenleriyle de parçalarda geçen ayet ve hadislerin açıklanması konusunda işbirliği yapılmasına karar verilmiştir. Arapça Bilgi ve Etkinlik yarışmaları hazırlık aşamasında tiyatroda, edebiyat öğretmenlerinden, musikide Kadir DALCA’yla işbirliği yapılmasına karar verildi.

16- Çalışma Takvimi

2011–2012 Eğitim ve Öğretim Yılı çalışma takvimi şöyledir:

Öğretim yılı 1. Dönem 19 Eylül 2011 Pazartesi başlayıp 20 Ocak 2012 Cuma günü sona ereceği; 2.dönemin ise 6 Şubat 2012 de başlayıp 8 Haziran 2012 tarihinde sona ereceği belirtildi. Buna göre her iki dönem bazında haftalar aşağıdaki gibi tespit edildi.

1. DÖNEM HAFTA 2. DÖNEM HAFTA
Eylül 2 Şubat 4

Ekim 4 Mart 4

Kasım 5 Nisan 4

Aralık 4 Mayıs 5

Ocak 3 Haziran 1
TOPLAM 18 TOPLAM 18
17-Dilek ve Temenniler:

Zümrede alınan kararlara bütün zümre öğretmenlerinin uyması, yaşanılan eksikliklerin zamanında tespit ve işbirliğiyle çözülmesi ve bu sayede mümkün olan en az seviyede problem yaşayarak güzel bir öğretim dönemi geçirileceği belirtildi. Bütün bunlara rağmen tereddüt edilen konularda en kısa zamanda zümre öğretmenleriyle işbirliği yapılmasının da önemi belirtildi.

Zümre başkanı E.Cihan ÜZÜM faydalı bir toplantı olduğunu belirterek, alınan kararların uygulanması gerektiğini, 2011–2012 öğretim yılının herkes için hayırlı ve başarılı bir öğretim yılı olması temennisiyle katılan tüm öğretmenlere teşekkür ederek toplantıyı kapattı.

E.Cihan ÜZÜM Gülşah GAYGUSUZ Birol KÖSE Mehmet Ali BİLGİN Gamze AVCI

Arapça Öğretmeni Arapça Öğretmeni Arapça Öğ. Arapça Öğretmeni Arapça Öğretmeni

Zümre Başkanı Koordinatör
Ayşe ARSLAN ÇAKMAK Semra TANIR Ayşe ERDURAN Hayri BOSTAN Hayrettin AĞCA

Arapça Öğ. Mes. Der. Öğ. Mes. Der. Öğ. Mes. Der. Öğ. Mes. Der. Öğ.


Birol DAMAR Yakup ÖZTÜRK

Mes. Der. Öğ. Mes. Der. Öğ.


09/09/2011

Muhterem AKTAŞ

OKUL MÜDÜRÜAdd document to your blog or website
Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
www.denemetr.com


The database is protected by copyright ©www.denemetr.com 2013
mesaj göndermek
www.denemetr.com
Main page