10. sinif dil ve anlatim örnek sorular konu: Sunum
Indir 49.62 Kb.
Title10. sinif dil ve anlatim örnek sorular konu: Sunum
Date conversion28.05.2013
Size49.62 Kb.
TypeDocuments
See also:
10. SINIF DİL VE ANLATIM ÖRNEK SORULAR

KONU: Sunum

S1)Sunum yaparken yararlanılan araçlardan beş tanesini yazınız.

C1) Slayt aracı, bilgisayar, mikrofon, projeksiyon, tepegöz.

S2)Sunuma hazırlanırken hangi noktalara dikkat edilmelidir?

C2)Hitap edilen kitleyi tanımak gerekir.

Sunumu yapılacak olan konuda uzman olmak gerekir.

Jest, mimik gibi üslubu destekleyici unsurlara dikkat etmek gerekir.

Slaytlarda konunun ayrıntılarına girmemek gerekir.

Resimlerle konular arasındaki bağlantılara dikkat etmek gerekir.

S3)Sunum yapacak olan kişi sunumundan önce hangi ön hazırlıkları yapmalıdır?

C3)Sunum yapacağı yeri önceden görmelidir.

Prova yapmalıdır.

Eğer sunum sırasında yardım alacaksa yardım alacağı kişiyle uygun hareket etmelidir.

Sunumda kullanacağı materyalleri önceden kontrol etmelidir.

S4)Sunumu etkili hale getirmenin yollarından dört tanesini yazınız.

C4) - Savunduğunuz düşünceyi, tanıtmaya çalıştığınız ürünü vs. vurgulamaya önem verin.
- Sunumunuz üzerinde çok çalışın.
- Görselliği ön plana çıkarın.
- Heyecanınızı kaybetmeyin.

S5)Sunum yaparken dil hangi işlevdedir?

C5)Sunum sırasında dil göndericilik işlevindedir.

S6)Sunumda amaç nedir?

C6) Sunumda amaç; bilgileri yenileme, araştırma ve anket sonuçlarını değerlendirme, bilime katkıda bulunmadır. Sunumlarda dinleyici kitlesinin, konuya ilgi duyan kişilerden oluşur ve sunumda eldeki teknik imkânlardan yararlanmaya özen gösterilir.

S7)Sunum sırasında yapılması gerekenler nelerdir?

C7) - Sunum esnasında ciddi, ağırbaşlı, temiz ve derli toplu görünüm önemlidir.
- Sunum yapacak kişi konuşma anında ses tonuna, jest ve mimiklerine, sahneyi veya kürsüyü rahat kullanmaya özen göstermelidir.
- Konuşmacının dinleyicilerle, başta bakışlar olmak üzere, vücut diliyle iletişim kurması daha etkili olur.
- Konuşmacı ses ve kelimelerin doğru telaffuza özen göstermesi gerekir.
- Sunumda, bilgisayar, cd, disket, projeksiyon cihazı, slayt makineleri, mikrofon gibi teknolojik araçlardan faydalanabiliriz.
- Görsel malzemenin en az espri kadar konuşmanıza ilgi ve tat katacağını unutmamalıyız.

S8)Sunum sırasında görsel malzemenin kullanılış amacı nedir?

C8) Dinleyicilerin verilen bilgileri iyi algılamaları için
Fikirleri, kavramları vb. anlatırken zaman kazanmak için
Yanlış anlamalardan kaçınmak için
Fikirleri sağlamlaştırmak için
Tat ve espri katmak için

KONU: Tartışma türleri

S1)Tartışma nedir?

C1)Tartışmaz: bir konunun, konunun uzmanları tarafından belli bir izleyici kitlenin önünde bir başkan kontrolünde konuşulmasıdır.

S2)Bir tartışmada uyulması gereken kurallar nelerdir?

C2)Herkesin duyabileceği bir ses tonuyla konuşmak.

Sözler şahsa değil, konuya yönelik olmalı.

Aynı şeyleri tekrarlamak yerine özgün olunmalı.

Konu dışına çıkılmamalı.

Verilen süre açılmamalı.

S3)Tartışma türlerinin isimlerini yazınız.

C3)Münazara, açık oturum, panel, sempozyum, forum.

S4)Tartışmada başkanın görevleri nelerdir?

C4) Tüm konuşmacılara eşit süre tanımak.

Oturum öncesinde o konu hakkında bilgi sahibi olmak.

Konuşmacıların konu dışına çıkmasına engel olmak.

Tartışma sonunda konuyu özetleyip, ilan etmek.

S5)Münazara nedir?

C5) Herhangi bir konu üzerinde zıt düşüncelerin karşılıklı olarak savunulmasına münazara denir. Münazarada önemli olan "savunma" dır.

S6)Münazara da jüri hangi noktalara göre değerlendirme yapar?

C6)Konuşmacıların vurgu ve tonlamalarına

Jest ve mimiklere

Ortaya atılan tezin savunulmasına

Çelişik ifadelere

S7)Münazaranın yararları nelerdir? Maddeler halinde yazınız.

C7)

 • Dili kullanma becerilerini geliştirir.

 • Bir tezi iyi savunmanın püf noktalarını öğretir.

 • Karşıt düşünceleri dinlemeyi ve saygılı olmayı öğretir.

 • Başarı duygusunu tetikler.

S8)Sempozyum nedir?

C8) Belli bir konuyu aydınlatmak amacıyla, bilim adamı ve araştırmacıların bir araya geldikleri ve konuşmacıların konunun belirli bölümlerini sundukları, tartışmalı toplantılardır. Bir başka deyişle; ortaya konan konu hakkında aynı oturumda, çeşitli kişilerin yaptıkları açıklamalı konuşma türüdür.

S9)Sempozyum, forum, panel ve sunumda dil hangi işlevde kullanılır?

C9)göndericilik işlevinde kullanılır.

S10)Paneli forumdan ayıran özellik nedir?

C10)Dinleyicilerin konuyla ilgili görüşlerine yer verilmesidir.

S11)Bildiri metni hangi bölümlerden oluşur? Kısaca açıklayınız.

C11) (a) Giriş: Araştırılan sorunun tanıtılması ve neden bu konunun ele alındığı, çalışmanın diğer çalışmalar arasındaki yeri. (yarım sayfa)
(b) Deney: Malzeme ve yöntemin tanıtımı. (bir sayfa)
(c) Bulgular: Bildirinin en önemli bölümüdür. Dinleyiciler tarafından beklenen yeni bilgi, belge ve önerilerin açıklanması ve tartışılması.

S12)Sempozyuma ait iki özellik yazınız.

C12)Sempozyumda bir başkan bulunur. Başkan konuyla ilgili açıklamaları yapar ve konuşmacıları dinleyicilere taktim eder.

Sempozyumlar birkaç oturumda gerçekleştirilirse son gün konuyla ilgili rapor dinleyicilere sunulur.

S13)Açık oturum nedir?

C13) Konusunda uzman kişilerin bir masa çevresinde toplanarak tartışmasına Açık Oturum denir.

S14)Açık oturumun özelliklerinden üç tanesini yazınız.

C14) Açık oturum bir "başkan" tarafından yönetilir. Konunun ortaya atılması, giriş konuşmasının yapılması, soruların düzenli olarak sorulması vb. durumlar başkanın idaresinde yapılır.

Açık oturumda bir yarışma havası yoktur.

Oturuma katılacak kişilerin konularında iyi hazırlanmış olmaları açık oturumun kalitesini artırır.

S15)Münazarayı diğer tartışma türlerinden ayıran özellik nedir?

C15)Yarışma havasının olması eğitsel değerinin olması ve daha çok sınıflar arasında yapılması.

S16)Forum nedir?

C16) Bir başkanın yönetiminde, toplumu ilgilendiren bir konuda, farklı gruplardan oluşan dinleyicilerin söz sırası alarak konuşma kuralları içerisinde yaptıkları tartışmalara forum denir.

S17)Forum hakkında bilgi veriniz.

C17) Forum, toplu tartışmaların başlı başına bir çeşidi sayılmamakla birlikte, dinleyicilerin konu üzerinde daha aktif ve farklı bakış açılarıyla düşünmelerini sağlar. Foruma davet edilen uzmanların görüşlerine de müracaat edilerek ortaya çıkabilecek yanlış anlayışların önüne geçilir.

Esasen forumdan amaç belli kararlara varmak değil, konuyu değişik anlayışlarla, farklı boyutlarıyla ortaya koymaktır.

Forumda söz alan dinleyiciler, konuyla ilgisi olmayan özel sorunlarına değinmemelidir. Sorular kısa, açık ve net olmalı, tartışma saygı kuralları içerisinde, kırıcılıktan uzak, samimî bir hava içerisinde yapılmalı, tartışmadan beklenen amaca yardımcı olunmalıdır.

S18)Konferans nedir?

C18) Hazırlıklı ve plânlı konuşma türlerindendir. Herhangi bir bilimsel alanda, topluluk karşısında yapılan konuşmalara Konferans denir.

S19)Sempozyumda konuşmacılara tanınan süre ne kadardır?

C19) Bildiri sahiplerine ayrılan zaman oldukça kısadır. On dakikalık bir sürede 1500-2000 kelime kullanma şansı vardır.

S20)Panel nedir? Panele katılan konuşmacılara hangi isim verilir?

C20) Bir konuşmacı grubunun dinleyiciler önünde, genellikle bilimsel, sosyal ya da siyasî bir konuyu tartışmak amacıyla yaptıkları toplu görüşmelerdir. Panel konuşmacılarına “panelist” denir.

S21)Panelle ilgili dört özellik yazınız.

C21)

 • Paneli bir başkan yönetir.

 • Konuşmacı sayısı 3 ile 6 arasında değişir.

 • Konuşmacılar sırayla ve belli bir süre için söz alırlar.

 • Panel sonunda konuşmacılara izleyicilerde soru sorarsa panel foruma dönüşür.

KONU: Anlatıma Hazırlık, Anlatımda Tema ve Konu, Anlatımda Anlatıcının Tavrı, Anlatımın Özellikleri

S1)Anlatım nedir?

C1) Duygu ve düşüncelerimizi maksadına uygun olarak dil ve anlatım kuralları içerisinde ifade etmeye " anlatım "denir.

S2)Dipnot kullanmanın amaçları nelerdir?

C2)

 • Yazıda savunulan görüş ve düşüncelerin doğrulunu desteklemek

 • Bilgilerin kaynağını göstererek, yazanın katkısını ortaya koymak,

 • Bilgilerin doğruluk ve güvenirliği ile ilgili olarak okuyucuya deneyim imkânı vermek,

 • İlgili konularda yazmak isteyenlere başvuru imkânı sağlamak.

S3)Bir anlatıma hazırlanırken yapılması gerekenler nelerdir?

C3)Neyi, niçin ve nasıl anlatılması gerektiği üzerinde düşünmek. Anlatacağı konuyla ilgili gerekli araştırmaları yapmalıdır. Hem konuşurken, hem de yazarken düşünerek hareket etmek zorundadır. Aksi halde konudan uzaklaşabilir. Bu da anlatımının başarısız olmasına sebep olur.

S4)Anlatım sırsında hangi noktalara dikkat edilmelidir?

C4) Dipnot kullanmalıdır.

Metnin yapısına dikkat etmelidir.

Gözlem yapmalıdır.

Özet çıkarmalıdır.

S5)Konu nedir?

C5) Üzerinde söz söylenilen, fikir yürütülen yazı yazılan herhangi bir olay, düşünce veya duruma denir.

S6)Tema nedir?

C6) Şiirde meydana getirilen duygu, düşünce ve hayale denir. Konudan hareketle yansıtılmak istenen duygu hali şiirin bütününe sindirilir.

S7) Tema ve Konu arasındaki ilişkiyi açıklayınız.

C7)

 • Tema, sınırlandırılıp somutlaştırılarak "konu" haline getirilir.

 • Tema daha genel, konu ise daha özel ve somuttur.

 • Konu görmek ve izlemekle algılanabilirken tema daha çok kavranılır.

S8)Ana fikir nedir?

C8) Okuyucuya iletilmek istenen düşüncedir. Yazarın, bir konuyu okuyucuya aktarma amacıyla yazmış olduğu yazının omurgasıdır.

Mert dayanır, namert kaçar
Meydan gümbürgümbürlenir
Şahlar şahı divan açar
Divan gümbür gümbürlenir

Yiğit kendini öğende
Oklar menzilin döğende
Şeşper kalkana değende
Kalkan gümbür gümbürlenir

Ok atılır kalesinden
Hak saklasın belâsından
Köroğlu'nun narasından
Her yan gümbür gümbürlenir (Köroğlu )

S9)Yukarıdaki şiirin konusu nedir?

C9) Şiirin konusu "yiğitleri övme"dir.

KONU: Anlatımda Sınırlandırma, Anlatımın ve Anlatıcının Tavrı

S1)Anlatımda sınırlandırma nedir? Örnek vererek açıklayınız.

C1) Anlatıcını tavrı ve amacı, temanın sırlandırılmasında etkilidir. Yazar, soyut temaları kişi, zaman, ifade, anlatım biçimi, mekân, bağlam gibi yollarla somut hale getirir. Yani anlatılan olay, kişiler, zaman ve anlatılanlarla sınırlandırılır. Örneğin; Yunus Emre konusunu Yunus Emre’nin şiirlerinde hoşgörü olarak sınırlandırabiliriz.

S2)Üslup nedir?

C2) İfade tarzıdır. Sanatçının duyuş, düşünüş ayrılığıdır. Her şair ve yazarın kendine göre bir üslubu vardır.

S3)Üslubu etkileyen nedir?

C3)Üslubu etkileyen anlatımın ve anlatıcının amacıdır. Anlatımda üslup, amaca ve muhataba göre değiştirilir; çünkü iletişim kurulan kişi yani alıcının durumuna göre ve göndericinin amacına göre iletişim kanalında değişiklik yapılabilir.

S4)Anlatımda anlatıcının tavrını birkaç cümle ile açıklayınız.

C4) Aynı temada ortaya konulan metinlerin farklı olmasının sebebi, her sanatçının bakış açısının ve ifade tarzının farklı olmasıdır. Ayrıca değişen zaman ve mekân, insanların düşüncelerinin farklılaşması, aynı temanın farklı tarzlarda yorumlanmasını da beraberinde getirir. Yazarın nesnel ya da öznel olması; doğrudan ya da dolaylı anlatıma başvurması anlatıcının tavrından kaynaklanan tercihlerdir.

S5)Öznel anlatım nedir? Bir örnek veriniz.

C5)Kişiden kişiye değişebilen ifadelerin kullanıldığı metinlerde öznel anlatım söz konusudur. Herkeste farklı bir biçimde ifade edilebilir. Örneğin; İstanbul, Türkiye’nin en güzel şehridir.

S6)Nesnel anlatım nedir? Bir örnek veriniz

C6)Kişiden kişiye değişmeyen, kanıtlanabilen yargılardır. Örneğin; İstanbul Türkiye’nin en kalabalık şehridir.

S7)Dolaylı anlatım nedir? Bir örnekle açıklayınız.

C7) Yazarın başkasından öğrendiklerini, duyduklarını ifade etmek amacıyla gerçekleştirdiği anlatıma dolaylı anlatım denir. Örneğin; Ahmet Haşim Suriye’de doğmuş.

S8) Doğrudan anlatım nedir? Bir örnekle açıklayınız.

C8) kendi gözlemlerini ve deneyimlerini dile getirdiği her düzeydeki anlatıma doğrudan anlatım denir. Örneğin; Can Yücel’in şiirlerini çok seviyorum.

S9) Anlatımın başarılı olabilmesi için hangi özellikleri taşımalıdır?

C9)Söylenilmesi zor seslerin kullanılmaması gerekir.

Açık, anlaşılır bir üsluba sahip olması gerekir.

Gösterişsiz, süssüz bir anlatıma sahip olmalı.

Gereksiz tekrarlardan kaçınılmalıdır.

Konunun ilgi çekici ve güncel olması gerekir.

S10)Bağlam nedir?

C10) Kelime, kelime grupları ya da cümlelerin metinde bulunduğu yere bağlı olarak farklı anlamlar kazanmasına "bağlam" denir.

Arabam sıfırdır bir sorun çıkarmaz.     "sıfır" kelimesi cümlelerde 
Öğrencilerimden üç kişi sıfır aldı.            Kullanılışına göre anlam kazanır.

S11)Bağdaştırma nedir?

C11) Bir metin yalnızca dil bilgisi kurallarına göre düzenlenmez. Dil öğelerinin ifade ettikleri husus ve durumlar arasında anlam bağıntıları da vardır. Bu anlam bağıntılarına bağdaşıklık denir. Kelimelerin yeni bir anlam ifade etmek için yan yana getirerek oluşturduğu söz gruplarına bağdaştırma denir

Add document to your blog or website
Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
www.denemetr.com


The database is protected by copyright ©www.denemetr.com 2013
mesaj göndermek
www.denemetr.com
Main page